شماره تماس تحریریه: ۸۸۳۴۶۶۱۱-۸۸۳۴۶۶۸۶-۸۸۳۴۶۶۹۶

نمابر: ۸۸۳۴۲۳۱۰

نشانی: تهران – میدان فردوسی- خیابان ایرانشر – کوچه شناسا – ساختمان شهیداحمدکاظمی- طبقه سوم

وب سایت: www.defapress.ir