سازمان مردم‌نهاد یا سمن یا (NGO)

Non-Governmental Organization

سازمانهای مردم‌نهاد (سمن) به سازمانهایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، عامالمنفعه و خیرخواهانه اطلاق می­شود که بر اساس اساسنامه مشخص در حوزههای خاص به فعالیت مشغول‌اند.

سازمانهای مردم نهاد را می­توان به منزله‌ی بازوان قدرتمندی به منظور کمک به سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی دانست. نهاد واسط میان حاکمیت و جامعه هستند.سازمان‌های غیردولتی یکی از اجزای مهم جامعه مدنی مدرن به شمار می‌روند که مسئولیت ارتباط میان مردم و دولت را بر عهده دارند.

نگرش سازمان ملل متحد: «سازمان مردم‌نهاد، تشکل یا سازمانی از گروه‌های داوطلب مردمی است که غیردولتی، غیرانتفاعی بوده و هدف آن رفع نیاز کل جامعه یا گروه‌هایی از جامعه می‌باشد.

به طور کلی می‌توان بیان داشت که سازمان غیردولتی به هر گروه غیرانفاعی و داوطلبانه از شهروندان اطلاق می‌شود که در سطوح محلی، ملی یا بین‌المللی سازمان یافته‌اند.

مطابق با آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۸۴ و ۱۳۹۵هیئت دولت سازمان غیردولتی به تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که گروهی از اشخاص حقیقی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد.