فلسفه شکل گیری:

دفتر تشکل های مردم نهاد مستند به بند (ز) ماده سوم اساسنامه  بنیاد : بهره برداری مناسب از توانمندی کلیه سازمان ها ، نهاد های ایثارگری ، نیروهای مسلح و موسسات فرهنگی در جهت نشر ارزش های دفاع مقدس و انعکاس دستاورد های آن در کلیه زمینه ها .

ماموریت:

ساماندهی, حمایت و توانمند سازی و نظارت بر فعالیت های تشکل  های مردم نهاد و تقویت مشارکت پذیری .