۱-برگزاری کارگاه های آموزشی برای ارتقاء دانش مدیران کل وکارشناسان تشکل های مردم نهاد استان ها در مرکز.

۲-نطارت میدانی از فعالیت ها و عملکرد تشکل های مردم نهاد در استان ها .

۳-تهیه و انتشار ویژه نامه های آموزشی و اطلاع رسانی خاص سازمان های مردم نهاد .

۴-ایجاد تارنما(سایت) جهت برقراری ارتباط با تشکل های مردم نهاد و ثبت مشخصات تشکل های در سراسر کشور .

۵-برگزاری همایش ملی در مرکز یا در یکی از استان ها به منظور همسوی تشکل های برتر کشور.

۶-تشکیل کمیته حمایت حقوقی و قانونی از تشکل های مردم نهاد در استان ها.

۷-تعیین اعضای هیئت موسس شبکه خیرین، نیکوکاران نذر و وقف فرهنگی در مراکز استان ها .

۸-تشکیل شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد در استان ها.

۹-برگزاری انتخابات شورای مرکزی سازمان های مردم نهاد استانی.

۱۰-شکیل کارگاه های آموزشی یک روزه در مراکز استان ها .

۱۱-برگزاری گردهمایی تشکل های مردم نهاد در مرکز استان ها .

۱۲-شناسای سازماندهی و بهره گیری تشکل های مردم نهاد از بین شبکه خیرین, نیکوکاران نذر و وقف در امور فرهنگی حامی ارزش های دفاع مقدس .

۱۳-ساماندهی تشکل های مردم نهاد برای جلو گیری اقدامات موازی وتکراری و تقسیم فعالیت فرهنگی دربیین تشکل های در استان .

۱۴-برگزاری همایش استانی به منظور تشکل های برتر.